Ana Sayfa KONYA 18 Kasım 2022 926 Görüntüleme

KOSKİ Genel Müdürlüğü 25 Memur Alımı Yapacak. İşte Detaylar

kardesleryaziicimasa

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
KOSKİ Genel Müdürlüğünün boş bulunan memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
 Türk vatandaşı olmak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
 İlan edilen kadrolar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS P3 puanını almış olmak,
 Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 5 sıra nolu unvan için nitelik kısmında belirtilen İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Sınava girmek isteyen adaylar http://www.koski.gov.tr adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
 Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
 Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak.)
 5 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)
 Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.
(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilebilir.)

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, 
başvuruda istenilen belgeler ile 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında mesai saatleri 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 içerisinde şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla (KOSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İhsaniye Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 56 Selçuklu / KONYA adresine göndererek başvuru yapabileceklerdir (Geciken postalardan Genel Müdürlüğümüz sorumlu olmayacaktır.)
 Elektronik ortamda Genel Müdürlüğümüz https://memuralim.konya.bel.tr internet sitesinden başvuru yapabileceklerdir.
 Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI
 T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağırılacaktır.
 Sözlü sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 06/01/2023 tarihinde Genel Müdürlüğümüz web sayfası http://www.koski.gov.tr adresinde ve https://memuralim.konya.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar Sınav Giriş Belgelerine bu adres üzerinden erişebileceklerdir.
 Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Sözlü sınav;

Sözlü sınav 09.01.2023 tarihinden itibaren sınav giriş belgesinde belirtilen tarih ve saatte KOSKİ Genel Müdürlüğü Selçuklu Tesislerinde yapılacaktır. (Horozluhan Mah. Albayrak Cad. No: 38 Selçuklu / KONYA)
Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.

Sözlü Sınav Konuları:
 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7) SINAV DEĞERLENDİRME – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Sınavda Değerlendirme; 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilecektir.

Adayların atamaya esas başvuru puanı; Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinden ilan edilecektir.

Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Genel Müdürlüğün internet adresinden (www.koski.gov.tr ) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hiçbir hak talep edemeyeceklerdir, ayrıca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin İdarenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

Sıra No Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyet KPSS Türü KPSS Puanı
1 Mühendis TH 5 3 Lisans Düzeyinde Eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 75 Puan
2 Mühendis TH 5 3 Lisans Düzeyinde Eğitim veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 75 Puan
3 Mühendis TH 6 1 Lisans Düzeyinde Eğitim veren Fakültelerin Çevre Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 75 Puan
4 Mühendis TH 6 2 Lisans Düzeyinde Eğitim veren Fakültelerin Jeoloji Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak. En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 75 Puan
5 Mühendis TH 7 2 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Endüstri Mühendisliği Lisans Programından mezun olmak.
İngilizce YDS ‘de en az (D) düzeyinde puan almış olmak,
Kadın / Erkek P3 En az 75 Puan
6 Veznedar GİH 10 3 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, Finans ve Bankacılık, Muhasebe, Finans Yönetim Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 75 Puan
7 Veznedar GİH 9 1 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye, Finans ve Bankacılık, Muhasebe, Finans Yönetim Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın / Erkek P3 En az 75 Puan
8 Memur GİH 10 3 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 80 Puan
9 Memur GİH 9 6 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 80 Puan
10 Memur GİH 8 1 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler Lisans Programlarının birinden mezun olmak. Kadın/ Erkek P3 En az 80 Puan

 

ALIM İLANI DETAYLARI İÇİN BURAYI TIKLAYIN

trendmasa
sitesolreklam
verayan
Hazır Site by Uzman Tescil webmaster